ALGEMENE VOORWAARDEN

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoen-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (zoals auto, fiets, scootmobiel, bromfiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen .
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Het meenemen van huisdieren is in principe niet toegestaan. Alleen wanneer strikt noodzakelijk (bijv. indien iemand blind is en een geleidehond heeft) zal dit toegestaan worden.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Afmelden voor een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden anders wordt de behandeling in rekening gebracht.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Huisregels voor de trainingsruimte

 • Gepaste sportkleding en schoenen zijn gewenst.
 • Voor de medische training dient u een handdoek mee te nemen.

Vergoeding

Vergoeding voor fysiotherapie is niet vanzelfsprekend. Kijk altijd goed naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar om nare verrassingen te voorkomen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben, hanteert De Fysio de prijs die wij met uw zorgverzekeraar hebben afgesproken.
Voor patiënten die niet verzekerd zijn hanteren wij onze eigen tarieven. Die kunt u vinden op het infobord in de praktijk.

Opmerking niet nagekomen afspraak

Voor afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd zijn wij genoodzaakt 100% van het behandeltarief in rekening te brengen. De factuur wordt naar uw huisadres gestuurd en niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Klachtenregeling

Onder een klacht wordt verstaan:
Als er sprake is van materiële, immateriële of lichamelijke schade aan derden of goederen. Klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk worden ingediend. Indien er een klacht wordt vermeld, vult de betreffende medewerk(st)er die de klacht ontvangt hiervoor een Verbeterrapport in. Tevens wordt er, waar nodig, een notitie gemaakt in het cliëntendossier van de betreffende cliënt met de verwijzing naar het registratienummer van het verbeterformulier.

De handelswijze van de praktijk bij klachten is vastgelegd in het klachtenreglement (praktijkgids) welke is gebaseerd op de Wet Klachtenrecht cliënten zorgsector.

Indien er een klacht wordt gemeld, vult de betreffende medewerk(st)er die de klacht ontvangt hiervoor een Verbeterrapport in. Tevens wordt er, waar nodig, een notitie gemaakt in het cliëntendossier van de betreffende cliënt met de verwijzing naar het registratienummer van het verbeterformulier. Alle verbeterrapporten worden afgegeven aan de kwaliteitscoördinator.

De kwaliteitscoördinator beoordeelt de melding van de cliënt. Hij/zij bepaalt of de klacht gegrond is. Indien dit niet direct is te bepalen, wordt, al dan niet in overleg met de cliënt, bepaald of de klacht gegrond was.

De kwaliteitscoördinator noteert de afhandeling van de klacht en draagt zorg voor het zo snel mogelijk verhelpen van het probleem.

Indien de klacht betrekking heeft op het gedrag van de mederwerk(st)er zal hier tijdens een individueel gesprek en/of tijdens een overlegmoment op worden teruggekomen. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en een afschrift hiervan gaat indien noodzakelijk in het personeelsdossier.

Blijkt dat het dispuut met de cliënt niet op te lossen is zal de procedure van het KNGF met betrekking tot de klachtenregeling, gevolgd worden.

Overig

Heeft de klacht met een leverancier te maken dan zal er een F001 Verbeterrapport ingevuld worden door de betrokken medewerk(st)er. Het ingevulde rapport wordt ingeleverd bij de kwaliteitscoördinator die na bestudering en eventueel overleg met de betrokkenen een besluit zal nemen. Na enige tijd zal gekeken worden of de maatregel effectief is geweest. Dit zal worden aangegeven op het verbeterrapport waarna dit gearchiveerd wordt. Klachten met betrekking tot leveranciers worden meegenomen in de jaarlijkse systeembeoordeling.

 • Afhandeling klachten intern

Interne klachten worden ingediend door F001 Verbeterrapport in te vullen en deze in te leveren bij de kwaliteitscoördinator. Indien het een klacht betreft over de kwaliteitscoördinator zal deze ingeleverd worden bij de praktijkhoud(st)ers.
De klacht wordt in ontvangst genomen en na bestudering en eventueel overleg met betrokken partijen zal de kwaliteitscoördinator of praktijkhouder een standpunt innemen welke bindend is voor alle partijen. Indien noodzakelijk en gewenst zal dit ook besproken worden op de praktijkvergadering waarvan notulen aanwezig zijn.

 • Archivering en jaarlijkse beoordeling

Na afhandeling van de klacht worden de genomen maatregelen, zowel correctieve als preventieve maatregelingen op effectiviteit beoordeeld en door de kwaliteitscoördinator op het Verbeterrapport verwerkt en gearchiveerd.

Eenmaal per jaar tijdens de systeembeoordeling worden de klachten beoordeeld door de praktijkhouder en worden eventuele trends bepaald. Wanneer deze worden geconstateerd worden er passende maatregelen genomen om herhaling van de problemen te voorkomen. Tevens wordt beoordeelt of de gekozen oplossingen doeltreffend zijn geweest.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet van de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
 • Vertrouwelijke gegevens (patiënt) worden zodanig afgeschermd dat ze niet voor derden zichtbaar zijn;
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen;
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek verricht worden. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem);
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut;
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming verleent;
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook naoverlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
 • Nadat de cliënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien;
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, dit kenbaar maken.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven;
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak dit kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan beoordelen of de cliënt behandeld kan worden;
 • Als de cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden;
 • De behandeling geschied over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn;
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden;
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten;
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling beëindigt worden.;
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden;
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken (zie formulieren achter in deze informatiemap).

 

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG       7.30 – 21.00
DINSDAG         7.30 – 19.30
WOENSDAG    7.30 – 21.00
DONDERDAG  7.30 – 19.30
VRIJDAG         7.30 – 18.00

DE FYSIO

KOPPENLAAN 24
3769 BL SOESTERBERG
T. 0346 35 0335 
INFO@DEFYSIO.NL

ACTUELE INFO: